Oświadczenie Senatora skierowane do Prezesa Rady Ministrów

Oświadczenie Senatora skierowane do Prezesa Rady Ministrów

Oświadczenie złożone
przez senatora Sławomira Rybickiego
na 20. posiedzeniu Senatu
w dniu 13 stycznia 2021 r.

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Rząd ogłosił „100dni solidarności” w walce z pandemią COVID-19. Głównym przejawem owej solidarności są znaczne ograniczenia, które wywierają ogromny wpływ na życie milionów Polek i Polaków, w tym negatywne skutki dla setek tysięcy rodzimych przedsiębiorców –głównie jednoosobowych działalności gospodarczych, małych i średnich przedsiębiorstw działających w wielu branżach, które zostały pozostawione same sobie, bez efektywnej pomocy ze strony państwa. Solidaryzowania się w tym nadzwyczajnie trudnym w dziejach ludzkości czasie nie widać jednak ze strony rządzących. Oczywiście spółki Skarbu Państwa dokonały zakupów sprzętu medycznego i środków ochronnych o wartościach przekraczających miliony złotych, ale, niestety, w przypadku tych zakupów nie uwzględniono żadnych zasad przejrzystości ani kontroli wydawania publicznych środków, a także monitorowania ich realizacji i dalszego rozdystrybuowania produktów (efektywność procesu). Należy podkreślić, że wiele Polek i Polaków pozostaje w tej trudnej sytuacji bez pracy lub w jej wielomiesięcznym zawieszeniu, bez wynagrodzeń lub z ich znacznym zmniejszeniem –a więc tracą oni swoje dochody, nie otrzymując jednocześnie realnego wsparcia. Według najnowszych danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny stopa bezrobocia rejestrowanego zwiększyła się w stosunku do pierwszego kwartału bieżącego roku oraz wzrosła w odniesieniu do końca września 2019r. Negatywne skutki pandemii społeczeństwo będzie odczuwało przez wiele lat. Niestety należy stwierdzić, iż dzisiaj solidarność jest głównie na barkach społeczeństwa –obywateli, a nie po stronie szeroko rozumianego obozu władzy. Polacy w obliczu kryzysu pracy i swoich dochodów oraz utraty stabilności ekonomicznej oczekują rzeczywistej solidarności, a nie tylko takiej w postaci zdjęć z przekazywania sprzętu zakupionego ze środków państwowych spółek, a więc z udziałem dobra wspólnego, jakim są środki publiczne. W związku z tym proszę o następujące informacje.

1. Czy w ramach ogłoszonych „100 dni solidarności” zmniejszone zostaną na równorzędny okres wynagrodzenia prezesów państwowych spółek o 50%? Byłoby to wyrazem solidarności wobec obywateli, którzy tracą pracę lub swoje dochody, a przede wszystkim wobec przedsiębiorców, których działalności zostały przymusowo zawieszone.
2. Kto odpowiada za kontrolę i jakie są procedury kontroli nad wydawanymi przez spółki Skarbu Państwa milionami złotych w ramach zakupów sprzętu medycznego i środków ochrony, przekazywanych później instytucjom i jednostkom do walki z pandemią COVID-19?
3. Jaka jest dotychczasowa wysokość środków wydanych na ten cel przez spółki Skarbu Państwa, z jakim przeznaczeniem oraz kto był beneficjentem tych zakupów? Proszę o zestawienie takich wydatków dokonywanych przez poszczególne spółki Skarbu Państwa wraz z informacją, jakie jest obecnie przeznaczenie zakupionych przedmiotów, jakim podmiotom i w jakim celu zostały one przekazane, a także w jakim stopniu i gdzie są aktualnie wykorzystywane.

Z poważaniem
Sławomir Rybicki

Odpowiedź udzielona na oświadczenie Senatora:
10_020_791_1_odp

Udostępnij treść: