Oświadczenie Senatora skierowane do Ministra Zdrowia

Oświadczenie Senatora skierowane do Ministra Zdrowia

Oświadczenie złożone
przez senatora Sławomira Rybickiego
na 43. posiedzeniu Senatu
w dniu 22 czerwca 2017 r.

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

Aktualnie w Polsce obowiązuje zasada honorowego krwiodawstwa, która przejawia się tym, iż krwiodawcy oddają krew i jej składniki dobrowolnie oraz bezpłatnie na potrzeby publicznej służby krwi. Zasada ta jest realizacją ogólnoświatowej tendencji i kierunku, w którym podążyło krwiodawstwo w celu podniesienia norm bezpieczeństwa odnoszących się do krwi i składników krwi. Wobec tego część działań w zakresie krwiodawstwa podejmowanych przez organy państwowe, w tym przez ministra zdrowia oraz jednostki mu podległe, jak również władze samorządowe oraz inne podmioty, skupia się na propagowaniu idei honorowego dawstwa krwi i wskazywaniu, iż obecnie jedynym źródłem krwi i  jej składników służących do ratowania zdrowia i życia ludzkiego jest inny człowiek. Wobec faktu, iż krwi nie można wyprodukować, funkcjonowanie systemu zaopatrzenia w krew i jej składniki nie byłoby możliwe, gdyby nie dobra wola, altruizm, chęć niesienia pomocy innym oraz poświęcenie około 600 tysięcy Polaków rocznie– dawców wielokrotnych, jak również jednorazowych.

Czy w związku z tym Ministerstwo Zdrowia zamierza podjąć działania wobec krwiodawców widniejących w rejestrze i odznaczonych medalami resortowymi „Zasłużony dla Zdrowia Narodu”? W szczególności mam na myśli ulgi lub ewentualne zmiany legislacyjne przyznające przywileje.

Ponadto czy Ministerstwo Zdrowia podejmie działania w kierunku respektowania ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przez placówki objęte kontraktem NFZ? Mam na myśli sprawę respektowania dostępu Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi do pomocy medycznej poza kolejnością?

Z poważaniem.

Sławomir Rybicki

 

Udzielona odpowiedź na oświadczenie Senatora:

http://slawomirrybicki.pl/wp-content/uploads/2017/08/09_043_1110_1_odp_ZasłużeniDawcyKrwi.pdf

Udostępnij treść: