Wystąpienie Senatora w sprawie zmian w Regulaminie Senatu

Wystąpienie Senatora w sprawie zmian w Regulaminie Senatu

Senator Sławomir Rybicki zabrał głos w punkcie 5. porządku obrad 55. posiedzenia Senatu: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.


 

WYSTĄPIENIE
31 stycznia 2018r.
Punkt 5. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
Senator Sprawozdawca Krzysztof Słoń
Zapytania i odpowiedzi

(…)

Senator Sławomir Rybicki:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Składałem na posiedzeniu komisji, na posiedzeniu połączonych komisji regulaminowej i ustawodawczej, wniosek o odrzucenie projektu uchwały w całości – zamierzam to zrobić ponownie za chwilę – i pokrótce uzasadnię ten wniosek, chociaż uzasadnienie padło dzisiaj podczas zgłaszania przez senatorów w tej sali pytań i wątpliwości.

Proszę państwa, to jest zły dzień dla Senatu, bo Senat podjął debatę, i pewnie skończy tę debatę decyzją, pod wpływem oczekiwania – powiem więcej: żądania – osób, które reprezentują Prawo i Sprawiedliwość, ale osób, które nie są członkami Senatu, nie są senatorami. Dokonujemy zmian w regulaminie, który od 30 lat z górą reguluje, jako zasadę, głosowanie w sprawach personalnych jako tajne, pod wpływem żądania i oczekiwania skierowanego spoza Wysokiej Izby. Wkraczamy tutaj w obszar poruszanej dzisiaj kwestii wolnego mandatu, a koncepcja wolnego mandatu jest zapisana w konstytucji w art. 104 i w ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora, która mówi, że parlamentarzysta, poseł, senator, jest reprezentantem narodu i nie wiążą go instrukcje wyborców. I wchodząc w rozważania, że… Skoro nie wiążą go instrukcje wyborców, to nie powinny go też wiązać żadne inne instrukcje, oczekiwania, szantaże czy oczekiwania i instrukcje partyjne. Na tym polega niezależność parlamentarzysty wyrażona właśnie w zapisie o uniwersalności, nieodwołalności i niezależności mandatu parlamentarzysty, dzięki któremu może on w zgodzie z własnym sumieniem podczas trudnych wyborów postąpić tak, jak mu nakazuje sumienie, a nie sugestia czy dyscyplina partyjna.

Bo tego oczekiwania i tego dzisiejszego wniosku nie można rozpatrywać w oderwaniu od tego, co się wydarzyło 2 tygodnie temu w Senacie. To jest oczywisty powód, że procedujemy w takim trybie nad zmianą przepisów, których stabilność jest wartością samą w sobie. No, mówimy o tym, że nasze przepisy, Regulamin Senatu chcemy ujednolicić z Regulaminem Sejmu. Ale właściwie dlaczego? Senat jest odrębną izbą, autonomiczną izbą i swoją praktykę funkcjonowania zapisał w regulaminie, który dobrze działa od 30 lat. I co, pod wpływem jednego konkretnego wydarzenia zmieniamy to? Czy przez 30 lat nie było takich wydarzeń, które stwarzały taką pokusę, żeby zmienić regulamin, bo sytuacja polityczna wymagała jakichś szybkich reakcji i dostosowania przepisów do potrzeby chwili? Na pewno było ich wiele. No, ja ich nie doświadczałem, bo nie byłem senatorem, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że były takie okoliczności, które by sprzyjały szybkim zmianom. To będzie błąd Senatu, jeżeli w takim trybie, pod wpływem takich impulsów, bez należytej refleksji zmienimy Regulamin Senatu w tym zakresie i ograniczymy praktyczną realizację wolnego mandatu senatora.

Tu się również pojawiły, i o tym wspominałem na posiedzeniu komisji, według mnie błąd i urągająca powadze legislacji, poprawnej legislacji, szybkość tej zmiany oraz nieuwzględnianie innych potrzeb legislacyjnych, które będą w najbliższych tygodniach, właśnie związanych z wejściem w życie – niestety, z wejściem w życie – ustawy o Sądzie Najwyższym. Ta ustawa rzeczywiście wchodzi do obrotu prawnego 3 kwietnia, czyli za 3 miesiące, i wtedy będziemy zmuszeni do zmiany Regulaminu Senatu, bo ustawa, która mówi o wyborze przez Senat ławników w głosowaniu tajnym, jest wyższym rangą przepisem niż Regulamin Senatu, który jest tylko uchwałą, naszą wewnętrzną umową. Tak więc będziemy musieli zmienić Regulamin Senatu. I niech ktoś mi odpowie racjonalnie – nie ma marszałka, nie było go też na posiedzeniu komisji, mimo że go zapraszałem – dlaczego nie reformujemy, nie zmieniamy Regulaminu Senatu z należytą refleksją, uwzględniając wszystkie potrzeby, również te, które się pojawią. To ewidentnie jest próba wyjścia z trudnej sytuacji, jaka powstała po głosowaniu nad wyrażeniem przez Senat zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie senatora Koguta, ale to nie tłumaczy tego pośpiechu i takiej biegunki legislacyjnej. Jestem przekonany, że za 2 miesiące wrócimy do tej debaty, która się dzisiaj odbywa, i będziemy się zastanawiać, dlaczego nie zrobiliśmy tego, mówiąc kolokwialnie, za jednym zamachem i dlaczego debatujemy nad tą problematyką po raz kolejny.

Składam, Pani Marszałek, wniosek o odrzucenie projektu uchwały Senatu zmieniającej regulamin – projektu pochopnego, nieprzygotowanego i powodowanego bieżącym impulsem politycznym, oczekiwaniem politycznym szefostwa Prawa i Sprawiedliwości, a nie faktyczną potrzebą zmiany regulaminu naszej pracy w zakresie głosowań tajnych. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Bogdan Borusewicz)

https://www.senat.gov.pl/prace/senat/posiedzenia/przebieg,500,1.html#h3_131

Udostępnij treść: