Oświadczenie Senatora skierowane do Prezes Rady Ministrów

Oświadczenie Senatora skierowane do Prezes Rady Ministrów

Oświadczenie złożone
przez senatora Sławomira Rybickiego
na 43. posiedzeniu Senatu
w dniu 22 czerwca 2017 r.


Oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów Beaty Szydło

Ustawa o Prokuratorii Generalnej z dnia 15 grudnia 2016 r., która weszła w życie dnia     1 stycznia 2017, w art. 107 pkt 2 zmieniła  brzmienie art. 6 (wyjątek od zakazu zajmowania stanowisk w spółkach) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Nowe brzmienie art. 6 jest następujące: „Zakaz zajmowania stanowisk w organach spółek, o którym mowa w art. 4 pkt 1, nie dotyczy osób wymienionych w art. 2 pkt 1, 2, 3a, 3c i 6-10, o ile zostały zgłoszone do objęcia takich stanowisk w spółce prawa handlowego przez: Skarb Państwa; inne państwowe osoby prawne; spółki, w których udział Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji; jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub inne osoby prawne jednostek samorządu terytorialnego. Osoby te nie mogą zostać zgłoszone do więcej niż dwóch spółek prawa handlowego z udziałem podmiotów zgłaszających te osoby”.

Czy w związku z nowym brzmieniem art. 6 rozumieć należy, że jedna osoba fizyczna, o której mowa art. 6, może zasiadać jednocześnie w dwóch i więcej radach nadzorczych, np. w 12 organach nadzorczych?

Z poważaniem.

Sławomir Rybicki.

Udzielona odpowiedź na oświadczenie Senatora:

http://slawomirrybicki.pl/wp-content/uploads/2017/08/09_043_1108_1_odpRadySpółek.pdf

Udostępnij treść: