Oświadczenie Senatora skierowane do Minister Edukacji Narodowej

Oświadczenie Senatora skierowane do Minister Edukacji Narodowej

Oświadczenie złożone
przez senatora Sławomira Rybickiego
na 56. posiedzeniu Senatu
w dniu 15 lutego 2018 r.

 

Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej

Obecnie prowadzone są prace nad projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (projekt z dnia 4 stycznia 2018 r.).

Niniejszy projekt zakłada m. in. zniesienie możliwości wyznaczania przez dyrektorów szkół na kierowników wycieczek instruktorów harcerskich oraz eliminuje możliwości dofinansowywania wycieczek szkolnych ze środków pozabudżetowych (np. przez przedsiębiorców, rodziców czy też organizacje obywatelskie). W ramach przeprowadzanych konsultacji publicznych swoje stanowiska zgłosiły Związek Harcerstwa Polskiego oraz Związek Powiatów Polskich.

Jednocześnie w ocenach skutków regulacji nie przewiduje się, że wejście w życie projektowanych zmian spowoduje skutki finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego. Wskazuje się, że źródłem finansowania zadań związanych z działalnością szkół jest m.in. część oświatowa subwencji ogólnej oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego. Warto zaznaczyć, że dotychczas wycieczki szkolne dla uczniów są w dużej mierze, a niejednokrotnie całkowicie, finansowane właśnie przez ich rodziców lub ich samych czy też lokalnych przedsiębiorców – są to powszechne zjawiska. Istotny ponadto jest fakt, iż obecnie nawet z wyliczeń Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika, że znacząca większość jednostek samorządu terytorialnego ponosi na edukację wydatki przekraczające wysokość subwencji oświatowej.

W związku z powyższym proszę następujące o informacje:

  1. Czy w związku ze zgłoszonymi przez Związek Harcerstwa Polskiego uwagami przewiduje się przywrócenie możliwości wyznaczania przez dyrektorów szkół instruktorów harcerskich na kierowników wycieczek? Jeżeli nie, to z jakich powodów?
  2. Z jakich powodów uchyla się obecny §16 rozporządzenia, wskazujący z jakich środków pozabudżetowych może być finansowana działalność szkoły w zakresie krajoznawstwa i turystyki, w tym koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia kierowników i opiekunów wycieczek lub imprez?
  3. Czy w odniesieniu do punktu 2, przeprowadzono szczegółowe analizy jakie rzeczywiste skutki będzie miała wskazana regulacja i jaki będzie to miało wpływ na funkcjonowanie krajoznawstwa i turystyki w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz aktywność krajoznawczo – turystyczną uczniów? Jeżeli tak, to jakie są ich wyniki?
  4. Czy planowane jest przywrócenie w projekcie rozporządzenia możliwości uzyskiwania środków pozabudżetowych na działalność szkół w zakresie krajoznawstwa i turystyki, tak jak ma to miejsce obecnie? Jeżeli nie, to z jakich powodów oraz czy zostanie wskazane, w jakim zakresie środki na te cele będą zagwarantowane w subwencji oświatowej?

 

Z poważaniem
Sławomir Rybicki

Udzielona odpowiedź na oświadczenie Senatora:
Odpowiedź na oświadczenie

Udostępnij treść: